Projekt
Opis projektu
Informacje o projekcie

"Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w polskich obszarach morskich z uwzględnieniem sieci Natura 2000"

Projekt proponowany w ramach partnerstwa skupiającego polskie instytuty badawcze (Instytut Oceanologii PAN, Instytut Oceanografii UG, Instytut Morski w Gdańsku, Morski Instytut Rybacki oraz Państwowy Instytut Geologiczny), Norweski Instytut Badań Wody (NIVA) oraz SME (PBiD Geomor) łączy w sobie elementy nowości naukowej (nowoczesne oceny zróżnicowania biologicznego obszarów morskich), technologicznej (zastosowanie najnowszych osiągnięć geostatystyki i metod pomiarowych) i praktycznego zastosowania (planowanie przestrzenne polskich obszarów morskich).

W ciągu 24 miesięcy trwania projektu opracowana zostanie metodyka inwentaryzacji zasobów przyrodniczych polskich obszarów morskich (POM) z uwzględnieniem standardów europejskich (klasyfikacja siedlisk EUNIS) i nowoczesnych technologii wydzielania siedlisk morskich (zdjęcia satelitarne, metody hydroakustyczne, zdalnie sterowane pojazdy podwodne z kamerą TV). Pozwoli to na osiągnięcie głównego celu projektu, a mianowicie przygotowanie pierwszego kompleksowego zestawu map siedlisk POM, niezbędnego dla zachowania bioróżnorodności, a także planowania przestrzennego w obrębie morskich obszarów sieci NATURA 2000.

Wykorzystane zostaną doświadczenia badaczy norweskich, najbardziej zaawansowanych w Europie przy tworzeniu map waloryzacji przyrodniczej obszarów morskich.

Wymiernym rezultatem projektu, obok artykułów naukowych, wydania przewodnika metodycznego, opracowania map siedlisk i ich waloryzacji przyrodniczej oraz wydania „Atlasu Siedlisk POM” w wersji elektronicznej (CD), będzie także internetowa strona domowa pozwalająca na udostępnianie zdobytych informacji szerokiemu ogółowi użytkowników.

Projekt umożliwi racjonalizację procesu opracowania map zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich a także przyczyni się do wywiązania się Polski z zobowiązań międzynarodowych (np. Zalecenie 12/9 HELCOM).

Na zakończenie projektu zorganizowane będą warsztaty informacyjno-szkoleniowe, na których odbędzie się szkolenie służb administracji państwowej i samorządowej w zakresie użytecznych rezultatów projektu.

 

MAPA BADANYCH OBSZARÓW